20110524 St. Mary's Elem. Awards - Sleepy Eye, Minnesota