20110511Sleepy Eye Elem. Spring Program Bugz - Sleepy Eye, Minnesota